Tóm tắt: 

Mô tả tính sẵn có và khả năng chi trả của người dân đối với thuốc thiết yếu tại Thanh Hóa.

Cấp quản lý:

Chủ nhiệm để tài: 

Đơn vị chủ trì:

Lĩnh vực nghiên cứu:

Trạng thái: 
Kết thúc
Ngày bắt đầu: 
Tháng 5, 2009
Ngày kết thúc: 
Tháng 5, 2010