“Thuốc thiết yếu là những thuốc cần cho chăm sóc sức khỏe của toàn dân, được đảm bảo bằng chính sách thuốc quốc gia gắn liền nghiên cứu, sản xuất, phân phối thuốc với nhu cầu thực tế chăm sóc sức khỏe nhân dân”. Theo tổ chức Y tế Thế giới (WHO) “để thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, chỉ cần 1 USD thuốc thiết yếu có thể đảm bảo chữa khỏi 80% các chứng bệnh thông thường của người dân ở cộng đồng”.

Mô tả tính sẵn có và khả năng chi trả của người dân đối với thuốc thiết yếu tại Thanh Hóa.

Biệt dược phát minh của 12 hoạt chất bán trên thị trường Thanh Hóa đều có giá cao hơn giá tham khảo quốc tế trên 2 lần. Giá của 9 trong 17 hoạt chất nghiên cứu ở mức có thể chấp nhận được, đặc biệt là 5 hoạt chất Amoxicillin, Ceftriazon, Ciproloxacin, Omeprazole và Atorvastatin có giá thấp hơn giá tham khảo quốc tế. Hầu hết các sản phẩm thuốc giữa hai khu vực thành thị và nông thôn có mức giá chênh lệch không đáng kể; chỉ có sản phẩm Ranitidin, giá tại khu vực thanh thị lại cao gấp 5.1 lần giá tại khu vực nông thôn.