Đính kèmDung lượng
PDF icon Quyết định ban hành Quy định NCKH của sinh viên472.19 KB
PDF icon Quy trình NCKH của sinh viên747 KB
Tập tin 1. Biểu mẫu đề xuất ý tưởng nghiên cứu20.75 KB
Microsoft Office document icon 2.1. Biểu mẫu Thuyết minh đề cương nghiên cứu136 KB
Tập tin 2.2. Biểu mẫu dự toán kinh phí thực hiện đề tài24.19 KB
Microsoft Office document icon 2.3. Biểu mẫu Giải trình chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng đề cương28.33 KB
Tập tin 2.4. Biểu mẫu phiếu nhận xét của Hội đồng đề cương32.8 KB
Microsoft Office document icon 3.1. Biểu mẫu Quyết định phê duyệt đề tài43.5 KB
Microsoft Office document icon 3.2 Biểu mẫu Hợp đồng thực hiện đề tài90.5 KB
Tập tin 3.3. Mẫu dự trù kinh phí (dùng đề tham khảo)15.67 KB
Microsoft Office document icon 4. Biểu mẫu báo cáo tiến độ thực hiện đề tài134 KB
Tập tin 5.1. Biểu mẫu Giấy đề nghị nghiệm thu kết quả24.29 KB
Tập tin 5.2. Biểu mẫu Báo cáo kết quả đề tài2.14 MB
Microsoft Office document icon 6.1.Biểu mẫu Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu46 KB
Tập tin 6.2. Biểu mẫu phiếu đánh giá kết quả đề tài của Hội đồng30.85 KB
Tập tin 6.3. Biểu mẫu Phiếu nhận xét kết quả đề tài của Hội đồng23.26 KB
Tập tin 6.4. Biểu mẫu biên bản của Hội đồng nghiệm thu24.76 KB
Tập tin 7.1. Biểu mẫu Hướng dẫn nộp báo cáo kết quả tại thư viện23.36 KB
Tập tin 7.2. Biểu mẫu Thông tin kê khai về đề tài27.08 KB
Microsoft Office document icon 7.3. Biểu mẫu Quyết định công nhận kết quả đề tài44 KB
Tập tin 7.4. Biểu mẫu Giấy xác nhận tham gia đề tài27.35 KB