Mô tả tính sẵn có và khả năng chi trả của người dân đối với thuốc thiết yếu tại Thanh Hóa.