I. Chức năng

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ có chức năng tham mưu cho Ban giám hiệu và thực hiện công tác quản lý, phát triển hoạt động khoa học và công nghệ; hợp tác khoa học và công nghệ trong và ngoài nước, thực hiện quản lý chất lượng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

II.  Nhiệm vụ, quyền hạn

       1. Nhiệm vụ chung

 1. Làm đầu mối xây dựng, tổ chức triển khai chiến lược khoa học và công nghệ.
 2. Chỉ đạo triển khai, giám sát, đánh giá các hoạt động khoa học và công nghệ của nhà trường và gắn kết các hoạt động khoa học và công nghệ với các hoạt động đào tạo.
 3. Quản lý, giám sát, đánh giá việc thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của các Trung tâm, dự án do nhà trường quản lý.

       2. Nhiệm vụ cụ thể

 1. Là đầu mối xây dựng chiến lược, qui chế hoạt động khoa học và công nghệ của trường theo các quy định hiện hành của Nhà nước, Bộ Y tế và các cơ quan quản lý liên quan.
 2. Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản (quy định, hướng dẫn) quản lý công tác khoa học và công nghệ phù hợp với quy định hiện hành về quản lý khoa học và công nghệ.
 3. Triển khai, giám sát và đánh giá việc thực hiện các qui chế, qui định, chế độ nghiên cứu khoa học (bao gồm nghiên cứu các cấp, nghiên cứu của các trung tâm, dự án, các nghiên cứu hợp tác do Nhà trường quản lý) thống nhất trong toàn trường.
 4. Thực hiện các thủ tục để thẩm định, xét duyệt, đánh giá các đề cương nghiên cứu; các báo cáo, đề tài, đề án, dự án khoa học và công nghệ theo các quy định về tổ chức và quản lý nghiên cứu khoa học hiện hành.
 5. Đầu mối để cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ của Trường và cập nhật lý lịch khoa học của giảng viên Nhà trường.
 6. Theo dõi đánh giá thưc hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên hàng năm theo quy định.
 7. Tham gia tổ chức xét duyệt về học hàm, học vị, giảng viên chính, giảng viên cao cấp, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, xét tặng huân chương, huy chương, bằng khen và các danh hiệu cho giảng viên của Trường.
 8. Chủ trì việc tổ chức các Hội nghị, Hội thảo về khoa học và công nghệ hàng năm, khoa học và công nghệ tuổi trẻ, sinh hoạt khoa học, thông tin khoa học và công nghệ thường kỳ, đột xuất nhằm đáp ứng thông tin về khoa học kỹ thuật mới trong lĩnh vực y tế công cộng.
 9. Tổ chức truyền thông thông tin, quản lý việc công bố kết quả khoa học và công nghệ của Nhà trường đến các nhà khoa học và các nhà hoạch định chính sách.
 10. Đề xuất khen thưởng, xử lý kỷ luật các trường hợp vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.
 11. Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ xây dựng và phát triển năng lực nghiên cứu khoa học trong đội ngũ giảng viên Nhà trường. Đầu mối xây dựng tài liệu nghiên cứu khoa học; Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về nghiên cứu khoa học cho giảng viên, sinh viên Nhà trường.
 12. Đầu mối tổ chức và phối hợp với các phòng QL ĐTĐH, QLĐT Sau đại học sử dụng cơ sở dữ liệu NCKH và ứng dụng các kết quả NCKH vào việc giảng dạy và học tập trong và ngoài Trường.
 13. Theo dõi, giám sát, hỗ trợ các đề tài, dự án khoa học và công nghệ của Trường thực hiện theo các quy định liên quan đến y đức trong nghiên cứu y sinh và bản quyền sở hữu trí tuệ theo quy định hiện hành.
 14. Tham gia, giúp việc Hội đồng Khoa học Đào tạo.
 15. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng do Hiệu trưởng phân công.