Tài liệu MỘT SỐ NGUYÊN TẮC VÀ TIÊU CHUẨN BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng các báo cáo nghiên cứu khoa học và hướng tới các chuẩn mực quốc tế về nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Y tế Công cộng ban hành tài liệu “Một số nguyên tắc và tiêu chuẩn báo cáo nghiên cứu khoa học”.

Tài liệu này được xây dựng dựa trên các khuyến cáo về phương pháp nghiên cứu, nguyên tắc và tiêu chuẩn báo cáo của một số loại hình nghiên cứu khoa học sức khỏe phổ biến được cộng đồng các nhà khoa học trên thế giới công nhận cũng như được áp dụng tại phần lớn các tạp chí có phản biện quốc tế.

Tài liệu “Một số nguyên tắc và tiêu chuẩn báo cáo nghiên cứu khoa học” KHÔNG PHẢI là tài liệu HƯỚNG DẪN HAY QUY ĐỊNH VỀ CẤU TRÚC, ĐỊNH DẠNG của một báo cáo nghiên cứu khoa học mà đề cập đến NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA NGHIÊN CỨU CẦN ĐƯỢC BÁO CÁO một cách chi tiết và rõ ràng để giúp cho người đọc có thể hiểu rõ về nghiên cứu cũng như có thể đánh giá tính giá trị và tin cậy của nghiên cứu. Nói cách khác, đây là những yêu cầu tối thiểu về mặt khoa học đối với các báo cáo nghiên cứu. Tác giả của các báo cáo nghiên cứu khoa học còn cần tuân thủ quy định về cấu trúc, định dạng hay các quy định khác do cơ quan quản lý hoặc nhà tài trợ yêu cầu (ví dụ cần có thêm các nội dung khác hoặc các chi tiết khác theo quy định). Tài liệu này cũng là cơ sở cho việc thống nhất về phương pháp nghiên cứu và phương pháp báo cáo các nghiên cứu khoa học tại Trường đại học Y tế Công cộng.

Các nguyên tắc và tiêu chuẩn được đưa ra cũng là nguồn tham khảo chính thức có thể sử dụng trong quá trình chuẩn bị, đánh giá các luận án, luận văn, khóa luận cũng như các bài báo khoa học của Trường Đại học Y tế Công cộng. Đến thời điểm hiện tại, tài liệu này mới chỉ bao gồm nguyên tắc và tiêu chuẩn cho:

A) Báo cáo nghiên cứu quan sát dịch tễ học;

B) Báo cáo các phân tích thống kê;

C) Báo cáo nghiên cứu định tính;

D) Báo cáo nghiên cứu trường hợp trong nghiên cứu định tính;

E) Báo cáo nghiên cứu phân tích chi phí dịch vụ y tế.

Nguyên tắc và tiêu chuẩn báo cáo cho các thiết kế nghiên cứu khác, các lĩnh vực nghiên cứu khác sẽ được bổ sung trong thời gian tới.

Tài liệu “Một số nguyên tắc và tiêu chuẩn báo cáo nghiên cứu khoa học” sẽ được rà soát và điều chỉnh hàng năm để đảm bảo tính cập nhật, đầy đủ và sự phù hợp với điều kiện thực tế các công trình nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Y tế Công cộng.

Xin tham khảo file đầy đủ tại đây.