Mục tiêu tạo tài khoản GG Scholar & Research gate:

» Giúp các nhà khoa học xây dựng hồ sơ khoa học cá nhân thông qua việc đăng ký tài khoản Google Scholar bằng địa chỉ email trường (có dạng tên_cán_bộ@huph.edu.vn ).

» Hỗ trợ các công bố khoa học (bài báo, bài hội thảo, chương sách...) của các nhà khoa học tiếp cận tới cộng đồng học thuật, xã hội trong nước và quốc tế, qua đó tăng cơ hội được trích dẫn của từng công bố, làm tăng chỉ số tác động các công bố khoa học.

» Là một công cụ góp phần đánh giá khách quan chất lượng nghiên cứu khoa học và năng suất công bố của từng nhà khoa học và cộng đồng học giả. 

 

Hướng dẫn đăng kí:

GG Scholar

Research gate