"Thực hiện Chương trình số 20 – Ctr/TU ngày 13/02/2018 của Thành ủy Hà Nội về Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm Thành phố Hà Nội: “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội (2015 - 2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Kế hoạch số 01-KH/BCN ngày 17/4/2018 của Ban Chủ nhiệm Chương trình 20 về triển khai thực hiện Chương trình 20 của Thành ủy.

Thời gian qua, Sở KH&CN Hà Nội đã phối hợp với các Sở, ngành có liên quan triển khai xây dựng thuyết minh đề cương đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình. Ngày 11/9/2018, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4791/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí và thời gian thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm Thành phố Hà Nội.

Để các nhiệm vụ  thuộc Chương trình được triển khai đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và theo đúng quy định về quản lý các nhiệm vụ KH&CN của Thành phố Hà Nội, ngày 16/9/2018, Sở KH&CN Hà Nội đã tổ chức Hội nghị ký kết đồng triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thuộc chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm Thành phố Hà Nội.

Đề dự Hội nghị có lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị thực hiện các đề tài nghiên cứu thuộc Chương trình 20, gồm; Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Sở Nội vụ, Sở xây dựng, Sở Kế hoạch  và Đầu tư, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Viện Nghiên cứu phát triển KTXH Hà Nội.

Tại Hội nghị, Ông Lê Ngọc Anh – Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội đã khẳng định lại về ý nghĩa và tầm quan trọng của  Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm Thành phố Hà Nội: “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội (2015 - 2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, sự quan tâm chỉ đạo lãnh đạo Thành phố về Chương trình và lưu ý các đơn vị thực hiện các đề tài thuộc Chương trình trọng điểm về tiến độ thời gian cũng như việc đảm bảo chất lượng các sản phẩm của đề tài nghiên cứu thuộc Chương trình trọng điểm. Ông Lê Ngọc Anh nhấn mạnh: Thành phố đã cho phép Chương trình thực hiện theo cơ chế đặc thù khoán đến sản phẩm cuối cùng. Điều này rất thuận lợi cho các đơn vị thực hiện, nhưng  đồng thời cũng thể hiện mong muốn và kỳ vọng của lãnh đạo Thành phố về sản phẩm của các đề tài của chương trình.

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Ông Lê Ngọc Anh và lãnh đạo 8 đơn vị chủ trì đã tiến hành ký hợp đồng triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm của Thành phố."

 

 

 

 

Nguồn: Sở KH và CN thành phố Hà Nội