Để chuẩn bị cho việc đề xuất đề tài lên Bộ Y tế  và Thành phố Hà Nội năm 2018, Phòng QL KHCN xin thông báo và mời  các Khoa/đơn vị và các cá nhân gửi đề xuất mới đề tài NCKH  ở 2 cấp này.
 
Yêu cầu đối với các đề xuất cấp Bộ
1. Giải quyết các vấn đề cấp bách của Ngành
2. Có địa chỉ áp dụng kết quả
3. Sản phẩm NCKH rõ ràng, cụ thể
 
Yêu cầu đối với đề xuất cấp Thành phố
1. Làm trên địa bàn Hà Nội, phục vụ cộng đồng tại Hà Nội
2. Có hoạt động can thiệp, 
3. Có địa chỉ áp dụng kết quả rõ ràng. 
5. Sản phẩm NCKH cụ thể, rõ ràng
 
Thời hạn: 15/03/2018
Địa điểm: Phòng QL KHCN- phòng A214