LỊCH BÁO CÁO SINH HOẠT KHOA HỌC ĐỊNH KÌ (THÁNG 10/2015- THÁNG 12/2016)

14/10/2015: TT xét nghiệm YTCC (đã có thông tin về Bài trình bày)

18/11/2015: Khoa Sức khỏe môi trường và Nghề nghiệp (đã có thông tin về Bài trình bày)

16/12/2015

  1. Viện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành Y tế 
  2. PHÒNG TCKT PHỔ BIẾN QUY TRÌNH/QUY ĐỊNH

13/01/2016: Khoa Các khoa học xã hội, hành vi và giáo dục sức khỏe

02/2016: Nghỉ tết Âm lịch

16/03/2016: 

  1. Khoa Y học cơ sở
  2. PHÒNG HCQT PHỔ BIẾN QUY TRÌNH/QUY ĐỊNH

20/04/2016: Khoa các khoa học cơ bản

18/05/2016: Phòng xét nghiệm trung tâm Y tế công cộng

15/6/2016:

  1. Khoa điều dưỡng dựa vào cộng đồng
  2. PHÒNG QUẢN LÝ NCKH PHỔ BIẾN QUY TRÌNH/QUY ĐỊNH

07/2016: Nghỉ hè

17/8/2016: TT xét nghiệm YTCC

  1. Khoa Sức khỏe môi trường và Nghề nghiệp
  2. PHÒNG HTQT PHỔ BIẾN QUY TRÌNH/ QUY ĐỊNH

19/10/2016: Viện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành Y tế 

16/11/2016: Khoa Các khoa học xã hội, hành vi và giáo dục sức khỏe

14/12/2016

  1. Khoa Y học cơ sở
  2. PHÒNG ĐTĐH PHỔ BIẾN QUY TRÌNH/QUY ĐỊNH