Cấp quản lý:

Chủ nhiệm để tài: 

Đơn vị chủ trì:

Lĩnh vực nghiên cứu:

Trạng thái: 
Kết thúc
Ngày bắt đầu: 
Tháng 8, 2008
Ngày kết thúc: 
Tháng 6, 2011