ThS. Nguyễn Thị Minh Thành

 • Job
  Chuyên viên
 • Specialized
  ThS. Xã hội học
 • Experience
 • Thư điện tử

Nguyễn Thị Minh Thành

(Chuyên viên)

ThS. Xã hội học

Phụ trách:

 • Quản lý nhiệm vụ NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ/tỉnh/thành phố, cấp cơ sở
 • Hội đồng giáo sư cấp cơ sở
 • Thư ký Hội đồng Đạo Đức
 • Thư ký Hội đồng chức danh
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban giám hiệu và Lãnh đạo phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Phát triển

Email: ntmt1@huph.edu.vn

Điện thoại: 024.62662386