I. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý, phát triển hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác khoa học trong và ngoài nước, thực hiện quản lý chất lượng trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

II.  Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Nhiệm vụ chung:

a) Làm đầu mối xây dựng, tổ chức triển khai chiến lược khoa học công nghệ.

b) Chỉ đạo triển khai, giám sát, đánh giá các hoạt động khoa học công nghệ của nhà trường và gắn kết các hoạt động khoa học công nghệ với các hoạt động đào tạo.

c) Quản lý, giám sát, đánh giá việc thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ của các Trung tâm, dự án do nhà trường quản lý.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

a) Là đầu mối xây dựng chiến lược, qui chế hoạt động khoa học công nghệ của trường theo các quy định hiện hành của Nhà nước, Bộ Y tế và các cơ quan quản lý liên quan.

b) Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản (quy định, hướng dẫn) quản lý công tác khoa học công nghệ.

c) Triển khai, giám sát và đánh giá việc thực hiện các qui chế, qui định, chế độ nghiên cứu khoa học (bao gồm nghiên cứu các cấp, nghiên cứu của các trung tâm, dự án, các nghiên cứu hợp tác do Nhà trường quản lý) thống nhất trong toàn trường.

d) Đầu mối hoặc chủ trì xây dựng các dự án nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ/ban ngành và các dự án nghiên cứu được phân công.

đ) Thực hiện các thủ tục để thẩm định/xét duyệt/nghiệm thu/đánh giá các báo cáo, đề tài/ đề án/dự án NCKH theo quy định về tổ chức và quản lý nghiên cứu khoa học hiện hành. Đề xuất khen thưởng, xử lý các trường hợp vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ NCKH.

e) Theo dõi đánh giá thưc hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên hàng năm.

g) Tham gia tổ chức xét duyệt về học hàm, học vị, giảng viên chính, giảng viên cao cấp, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, xét tặng huân chương, huy chương, bằng khen.

h) Chủ trì việc tổ chức các hội nghị, hội thảo về khoa học công nghệ hàng năm, khoa học công nghệ tuổi trẻ, sinh hoạt khoa học, thông tin khoa học công nghệ thường kỳ, đột xuất nhằm đáp ứng thông tin về khoa học kỹ thuật mới trong lĩnh vực y tế công cộng.

i) Xây dựng triển khai, giám sát, đánh giá và quản lý cơ sở dữ liệu nghiên cứu khoa học do nhà trường chủ trì, tham gia tiến hành.

k) Tổ chức truyền thông thông tin, quản lý việc công bố kết quả khoa học công nghệ của nhà trường.

l) Tham gia, giúp việc Hội đồng Khoa học Đào tạo và Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học.

m) Đầu mối tổ chức tập huấn về công tác NCKH; xây dựng và phát triển tiềm lực nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ, sinh viên Nhà trường.

n) Đầu mối tổ chức và phối hợpvới các phòng Đào tạo ĐH, Sau đại học sử dụng cơ sở dữ liệu NCKH và ứng dụng các kết quả NCKH vào việc giảng dạy và học tập trong và ngoài Trường.

o) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình NCKH trong phạm vi quản lý.

p) Tiếp nhận, thẩm định tư liệu/sản phẩm NCKH của nhà trường. Lưu trữ, quản lý các tài liệu, hồ sơ thuộc lĩnh vực NCKH.

q) Phối hợp với các khoa đề xuất cơ chế phát triển nhóm nghiên cứu chuyên sâu và các sản phẩm NCKH đặc trưng của từng đơn vị.

r) Phối hợp với công tác hợp tác phát triển và các đơn vị có liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện các dự án, chương trình NCKH với nước ngoài.

s) Phối hợp với trong công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực cho công tác nghiên cứu khoa học.

t) Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng do Hiệu trưởng phân công.