PGS. TS. Trần Thị Tuyết Hạnh

 • Job
  Trường Phòng
 • Specialized
 • Experience
 • Thư điện tử

 PGS.TS. Trần Thị Tuyết Hạnh

 Trưởng phòng 

 • Phó giáo sư, Tiến sĩ Sức khoẻ môi trường, Đại học Kỹ Thuật Queensland – QUT, Australia.

 • Thạc sĩ Y tế công cộng, Đại học Queensland- UQ, Australia.

 • Cử nhân Sức khoẻ môi trường, Đại học Flinders, Australia

Phụ trách:

 • Trực tiếp quản lý phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Phát triển và phụ trách chung: xây dựng kế hoạch chiến lược, kế hoạch hàng năm, các quy định, quy trình, hướng dẫn đối với các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác phát triển và truyền thông thương hiệu chung của Nhà trường; tổ chức vận hành Tạp chí  Khoa học Nghiên cứu và Phát triển.

 • Ngoài ra, PGS. TS. Trần Thị Tuyết Hạnh tham gia các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực Sức khoẻ môi trường, Y tế công cộng của Khoa Sức khoẻ môi trường và Nghề nghiệp.

Email: tth2@huph.edu.vn

Điện thoại: 024.62662386