1. Chương trình tài trợ của Quỹ GCRF về kết nối các nhà khoa học
 2. Hội nghị tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2019-2020 và Phương hướng triển khai năm học 2020-2021
 3. UNICEF tender announcement
 4. Thư mời tham dự Phiên đào tạo trực tuyến ngày 29/6/2020
 5. Webinar trao đổi về hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học (20/6/2020)
 6. WOMEN’S HEALTH IN THE ERA OF COVID-19: CALL FOR PAPERS
 7. Cơ hội đăng tải bài báo miễn phí trên các tạp chí open access của ELSEVIER
 8. Cơ hội về nghiên cứu liên quan đến COVID - 19
 9. Hội thảo tập huấn: Phương pháp quản lý, xử lý và phân tích số liệu trong NCKH sức khỏe định lượng
 10. Thông báo v/v Tuyển chọn nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ theo nghị định thư Việt Nam- Cộng hòa Séc 2020
 11. Cơ hội đăng ký đề xuất Chương trình Sáng kiến Nước và Sức khỏe (WHI)
 12. Cơ hội nghiên cứu dịch tễ học điều tra giám sát dịch COVID-19
 13. Call for research proposals on COVID-19
 14. TB v/v đăng ký tuyển chọn các đề tài KHCN thực hiện Chương trình KHCN cấp Bộ Y tế
 15. Thông tin truy cập Miễn phí cơ sở dữ liệu ngành Y của EBSCO
 16. Cơ hội nộp đề xuất nghiên cứu từ GHAI và AAGF
 17. Hội thảo tập huấn: Phương pháp quản lý, xử lý và phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học sức khỏe định lượng
 18. Cơ hội đăng bài báo về COVID-19 miễn phí trên tạp chí Asian Pacific Journal of Tropical Medicine
 19. CALL FOR RESEARCH PROPOSALS from Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS)
 20. Cơ hội tài trợ và tài nguyên thông tin về COVID- 19

Trang