1. Kết quả tuyển chộn đề tài KH&CN cấp cơ sở, đề tài NCKH sinh viên năm học 2019-2020
 2. Thông báo và Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia "CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG Y TẾ: HƯỚNG TỚI HIỆU QUẢ VÀ CÔNG BẰNG"
 3. Thông báo Hội thảo "PHƯƠNG PHÁP VIẾT VÀ XUẤT BẢN BÀI BÁO QUỐC TẾ"
 4. Thông báo tuyển chọn đề tài KH&CN cấp cơ sở, đề tài NCKH sinh viên năm học 2019-2020
 5. Thông báo v/v Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị KH&CN Tuổi trẻ cấp trường năm học 2019-2020
 6. Kế hoạch tổ chức Hội nghị KH&CN tuổi trẻ cấp trường năm học 2019-2020
 7. Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ- Mã số: YTCC_CB 05
 8. Kế hoạch tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu năm 2019
 9. Thông báo danh sách dự kiến Hội đồng chức danh GS/PGS cấp cơ sở trường Đại học Y tế công cộng năm 2019 2019
 10. Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2019
 11. Thông báo tuyển chọn đề tài KH&CN cấp cơ sở, đề tài NCKH sinh viên năm 2019
 12. Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ của PGS.TS.Vũ Thị Hoàng Lan
 13. Thông báo kết quả tuyển chọn chương trình Bồi dưỡng nghiên cứu viên trẻ
 14. Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp cơ sở 2018 của bộ môn Kinh tế y tế
 15. Thông báo Hội thảo “Đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam”
 16. Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp cơ sở 2018 của bộ môn Kinh tế y tế
 17. Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 thuộc Chương trình trọng điểm cấp quốc gia KC.02/16-20 giai đoạn 2016-2020
 18. Chương trình bồi dưỡng nghiên cứu viên trẻ (HUPH Young Researcher Program-YRP)
 19. Xuất bản giáo trình " Phương pháp nghiên cứu trong Bệnh viện"
 20. Thông báo sinh hoạt khoa học "Viết và xuất bản bài báo khoa học quốc tế"

Trang