1. Cơ hội về nghiên cứu liên quan đến COVID - 19
 2. Hội thảo tập huấn: Phương pháp quản lý, xử lý và phân tích số liệu trong NCKH sức khỏe định lượng
 3. Thông báo v/v Tuyển chọn nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ theo nghị định thư Việt Nam- Cộng hòa Séc 2020
 4. Cơ hội đăng ký đề xuất Chương trình Sáng kiến Nước và Sức khỏe (WHI)
 5. Cơ hội nghiên cứu dịch tễ học điều tra giám sát dịch COVID-19
 6. Call for research proposals on COVID-19
 7. TB v/v đăng ký tuyển chọn các đề tài KHCN thực hiện Chương trình KHCN cấp Bộ Y tế
 8. Thông tin truy cập Miễn phí cơ sở dữ liệu ngành Y của EBSCO
 9. Cơ hội nộp đề xuất nghiên cứu từ GHAI và AAGF
 10. Hội thảo tập huấn: Phương pháp quản lý, xử lý và phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học sức khỏe định lượng
 11. Cơ hội đăng bài báo về COVID-19 miễn phí trên tạp chí Asian Pacific Journal of Tropical Medicine
 12. CALL FOR RESEARCH PROPOSALS from Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS)
 13. Cơ hội tài trợ và tài nguyên thông tin về COVID- 19
 14. Tài liệu nghiên cứu của WHO về Coronavirus và hướng nghiên cứu trọng điểm
 15. Cơ hội đăng tải kết quả nghiên cứu trên các số báo đặc biệt về COVID-19
 16. Kết quả xét chọn ý tưởng nghiên cứu nhanh về COVID-19
 17. Calls nghiên cứu về COVID-19 và xuất bản quốc tế
 18. Kêu gọi ý tưởng nghiên cứu nhanh về COVID-19
 19. TB v.v Hoãn tổ chức Hội thảo tập huấn (13-15/3/2020) và Hội thảo khoa học quốc gia nhân kỷ miệm ngày CTXH (24/3/2020)
 20. Hội thảo tập huấn: Phương pháp quản lý, xửa lý và phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học sức khỏe định lượng

Trang