Đề tài mô tả thực trạng cung ứng dịch vụ của hệ thống bệnh viện Việt Nam. Đồng thời mô năng lực quản lý của hệ thống bệnh viện.