Hội thảo:  Áp dụng phương pháp tiếp cận Một sức khỏe trong quản lý bệnh Dại trên người và quản lý nguy cơ sinh học trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm truyền nhiễm. 
Thời gian tổ chức:  từ 20h00 đến 21h30, thứ Năm ngày 20 tháng 01 năm 2022 (Giờ Hà Nội)
Đơn vị tổ chức: Mạng lưới Một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam (VOHUN), Viện Sức khỏe Môi trường và Phát triển Bền vững (IEHSD)
Hình thức: Hội thảo trực tuyến trên Zoom.
Ngôn ngữ:  Tiếng Anh (có phiên dịch tiếng Việt song song)
Khách mời: Chương trình có sự tham gia chia sẻ từ các chuyên gia khách mời đến từ: Việt Nam, Philippines, Malaysia và Hoa Kỳ.
Thành phần đại biểu: Cục Y tế dự phòng, Cục Thú y, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương, Viện Thú y, Các Cơ quan Thú y vùng, các cơ quan đối tác, DTRA, Sandia, giảng viên và sinh viên các trường thành viên mạng lưới VOHUN, thành viên mạng lưới SEAOHUN và AFROHUN.
Chương trình chi tiết hội thảo tại đây
Đăng ký tham dự Hội thảo tại link:  https://bit.ly/3fznOrD