1. IARC Research Leadership Training Programme

Hạn chót nhận hồ sơ: 03/11/2021

Thông tin chi tiết lại link: https://www.iarc.who.int/news-events/research-leadership-training-programme/

Thông tin liên hệ: learning@iarc.fr

2. Hội nghị chuyên đề thường niên lần thứ 10 về Nghiên cứu Ung thư Toàn cầu:  The 10th Annual Symposium on Global Cancer Research (ASGCR):

* Call for abstract:

Hạn chót gửi bản abstract: 28/11/2021

Thời gian tổ chức: 22-24/3/2022

Hình thức tổ chức: trực tuyến, miễn phí

Đăng ký sẽ mở vào tháng 01/2022

Thông tin chi tiết tại link: https://events.cancer.gov/cgh/asgcr/abstract

Thông tin liên hệ: linsey.eldridge@nih.gov

* Giải thưởng ASGCR Rachel PearlineASGCR Rachel Pearline Award

Thông tin chi tiết tại link: https://events.cancer.gov/cgh/asgcr/award.

Thông tin liên hệ: taylor.estes@nih.gov

3. Cơ hội tài trợ: Funding opportunity: Mobile Health: Technology and Outcomes in Low and Middle Income

Hạn chót nhận hồ sơ: 10/12/2022

Thông tin chi tiết tại link: https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-21-303.html

Thông tin liên hệ: GrantsInfo@nih.gov 

Một số cơ hội tài trợ khác của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH): https://www.fic.nih.gov/funding/If and https://www.cancer.gov/about-nci/organization/cgh/blog