Tóm tắt: 

Đề tài mô tả thực trạng cung ứng dịch vụ của hệ thống bệnh viện Việt Nam. Đồng thời mô năng lực quản lý của hệ thống bệnh viện.

 

Cấp quản lý:

Chủ nhiệm để tài: 

Đơn vị chủ trì:

Lĩnh vực nghiên cứu:

Trạng thái: 
Kết thúc
Ngày bắt đầu: 
Tháng 1, 2006
Ngày kết thúc: 
Tháng 1, 2008