Trường Đại học Y tế công cộng xin gửi tới các thầy cô Thông báo số 14/TBBTNMT ngày 04/3/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2022.

Trong các khung chương trình của Bộ Tài Nguyên Môi trường, có 3 khung chương trình phù hợp với nghiên cứu của Nhà trường:

  • Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025, mã số TNMT.01/21-25
  • Nghiên cứu, ứng dụng phát triển công nghệ mới, tiên tiến trong công tác điều tra cơ bản về tài nguyên thiên nhiên, quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025, mã số TNMT.02/21-25
  • Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ về dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn phục vụ công tác phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025, mã số: TNMT.06/21-25

Đề nghị các thầy/cô, anh/chị nghiên cứu các khung chương trình và xây dựng đề xuất phù hợp. Các đề xuất (nếu có) sẽ đề xuất trực tiếp qua trang thông tin điện tử của Vụ KH&CN, Bộ TN và Môi trường tại địa chỉ: http://vukhcn.monre.gov.vn

Thời hạn nộp hồ sơ: trước 17h00’ ngày 26 tháng 4 năm 2021.

Các biểu mẫu và hồ sơ nhiệm vụ tham gia tuyển chọn thực hiện theo các phụ lục kèm theo Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT.

Dự toán kinh phí đề tài xây dựng theo định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được ban hành tại Quyết định số 2466/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Phát triển

Phòng Q214, Nhà A- Trường Đại học Y tế công cộng

Số 1A Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024 62662386

Email: nckh@huph.edu.vn