Năm học 2019-2020 là một năm học với nhiều khó khăn, thách thức đối với toàn ngành giáo dục nói chung và hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) nói riêng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Đại học Y tế công cộng, hoạt động NCKH của Nhà trường trong năm học qua đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận như sau:

 

 

 

 

Với mục tiêu NCKH tạo ra các sản phẩm có ứng dụng thực tế, tăng cường chất lượng đào tạo và cung cấp dịch vụ, đặc biệt NCKH nhằm phục vụ hoạch định chính sách, các hoạt động Khoa học và Công nghệ Nhà trường trong những năm qua đã luôn bám sát mục tiêu và hy vọng trong năm học tới sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng chuyển giao công nghệ và sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Nguồn: Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ