Nhằm đánh giá toàn diện các kết quả đạt được và thảo luận những tồn tại, thách thức trong hoạt động Khoa học và Công nghệ của Nhà trường năm học 2019-2020, đồng thời xây dựng phương hướng triển khai năm học 2020-2021, Trường Đại học Y tế công cộng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2019-2020 và Phương hướng triển khai năm học 2020-2021

1. Thời gian tổ chức: 08h00 – 12h00 ngày 25/8/2020 (thứ Ba)

2. Địa điểm: Hội trường C500, Nhà C, Trường Đại học Y tế công cộng

3. Thành phần tham dự

- Toàn thể cán bộ giảng viên, nghiên cứu viên Nhà trường;  

- Khuyến khích học viên, sinh viên tham dự (theo danh sách đăng ký).

4. Báo cáo tham gia Hội nghị

- Số lượng báo cáo: 06 báo cáo, cụ thể:

+ 01 báo cáo tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2019-2020, phướng hướng triển khai năm học 2020-2021;

+ 04 Báo cáo đề tài NCKH, công trình nghiên cứu tiêu biểu của các giảng  viên, nghiên cứu viên thực hiện trong năm (liên quan đến COVID-19 và các vấn đề sức khoẻ nổi cộm).

+ 01 báo cáo đề tài NCKH tiêu biểu của sinh viên

- Đơn vị tham gia báo cáo: Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ, Khoa các Khoa học cơ bản, Khoa Sức khỏe môi trường và Nghề nghiệp, Khoa Khoa học xã hội, Viện đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành Y tế, sinh viên có công trình nghiên cứu tiêu biểu.

- Hình thức: Báo cáo tóm tắt, báo cáo toàn văn và thuyết trình Powerpoint (không quá 15 phút + 5 phút thảo luận) tại Hội nghị.

5. Các mốc thời gian chính

- Đăng ký tên báo cáo      : 08-13/7/2020

- Gửi báo cáo tóm tắt        : 22/7/2020

- Gửi báo cáo toàn văn     : 12/8/2020

- Gửi slide thuyết trình     : 23/8/2020

6. Địa chỉ đăng ký và gửi bài

- Link đăng ký tham dự: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KkHNIsEdDJ4AAEVXktWMTyPmmywMaEu0HnD6UjTwqXc/edit#gid=0

- Link đăng ký tên báo cáo: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LSHo-as_P4l7rD6XFJD3E3JIXfljm2WCJcmq1LY03Z0/edit#gid=0

- Email gửi báo cáo tóm tắt, báo cáo toàn văn và slide thuyết trình: nckh@huph.edu.vn

Thông tin chi tiết về Hội nghị vui lòng liên hệ:

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ- Trường Đại học Y tế công cộng

Điện thoại: 024.62662386  - Email: nckh@huph.edu.vn

Tệp đính kèm: