Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ thân gửi các anh/chị  học viên và các bạn sinh viên cơ hội đăng ký đề xuất Chương trình Sáng kiến Nước và Sức khỏe  (WHI) cụ thể như sau:

1. Thời gian diễn ra Chương trình WHI:

- Mở đơn đăng ký: từ 09/05 – 30/06/2020;

- Đánh giá, lựa chọn sáng kiến triển khai: từ 01/07 – 31/07/2020;

- Triển khai sáng kiến: từ 01/08/2020 đến khi kết thúc theo thời gian triển khai được phê duyệt

2. Ngân sách: không quá 80 triệu đồng/1 sáng kiến

3. Đối tượng tham gia: Tất cả các tổ chức hoạt động phi lợi nhuận, các doanh nghiệp tư nhân, cá nhân có mối quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề về nước và sức khỏe môi trường ở địa phương và có mong muốn áp dụng sáng kiến của mình triển khai tại cộng đồng.

Chi tiết về Chương trình, vui lòng xem bản Kêu gọi gửi đề xuất Chương trình Sáng kiến Nước và Sức khỏe và các tài liệu đi kèm trong đường dẫn sau: https://bit.ly/2YGSHDk

#localworks #phad #waterhealthinitiatives #waterhealthvietnam #usaid #usaidvietnam

Thông tin chi tiết liên hệ: Chương trình Sáng kiến Nước và Sức khỏe - Dự án “Các Hoạt động Địa Phương Việt Nam vì Sức khỏe Môi trường”, Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD)

Fanpage: https://www.facebook.com/waterhealthvietnam/

Website: http://phad.vn   

Email: hatrang.lenguyen@phad.org

Tel: (+84 24) 73 000 988 (ext. 104)