Thực hiện công văn số 374/K2ĐT-KHCN ngày 28/4/2020 của Cục KHCN và Đào tạo- Bộ Y tế, v/v đăng ký tuyển chọn các đề tài KHCN thực hiện Chương trình KHCN cấp Bộ  Y tế.

Ngày 14/4/2020, Bộ trưởng Bộ y tế có ban hành Quyết định số 1740/QĐ- BYT v/v phê duyệt 05 Chương trình Khung nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế giai đoạn đến năm 2025, gồm:

1. Chương trình: “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong dự phòng bệnh, tật ở người”.

2. Chương trình: “Nghiên cứu phát triển, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị bệnh ở người”.

3. Chương trình: “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật và công nghệ tiên tiến nhằm phát triển dược phẩm và Trang thiết bị y tế”.

4. Chương trình: “Nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến phát triển sản phẩm chất lượng cao từ Dược liệu và bài thuốc Việt Nam phục vụ điều trị, chăm sóc sức khoẻ con người”.

5. Chương trình: “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực sức khoẻ”.

Căn cứ mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của các Chương trình Khung NCKH&CN cấp Bộ theo Quyết định số 1740/QĐ- BYT (Chi tiết ở file đính kèm), Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các đơn vị, cá nhân đề xuất các nhiệm vụ thực hiện để nhà trường tổng hợp gửi Bộ Y tế. Đây là cơ hội tốt để các thầy cô, đơn vị đăng ký đề tài KH&CN cấp Bộ phù hợp với Chương trình KHCN thuộc lĩnh vực nghiên cứu của trường Đại học Y tế công cộng. 

- Thời hạn đăng ký nhiệm vụ: trước ngày 29/5/2020.

- Mỗi đề xuất đặt hàng nhiệm vụ chỉ đăng ký tham gia 01 Chương trình;

- Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ theo mẫu A1-ĐXNV (file đính kèm)

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ (A214) - Điện thoại: 024.6266 2386 - Email: nckh@huph.edu.vn

Tệp đính kèm: