Ngày 28/5 Cục Khoa học công nghệ- Bộ Y tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp bộ"Đánh giá và xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng các nghiên cứu sức khỏe"
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Vũ Thị Hoàng Lan
Đơn vị Chủ trì: Trường ĐHYTCC
Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 12 năm 2018
Kết quả nghiệm thu: Đề tài được thông qua và được đánh giá cao

Thực hiện mục tiêu nghiên cứu
Đảm bảo thực hiện được 3 mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, cụ thể, các báo cáo
của đề tài đã hoàn thành các mục tiêu bao gồm:
1. Đánh giá được thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nghiên cứu khoa học Y học tại Việt Nam.
2. Xây dựng được quy trình kiểm soát chất lượng nghiên cứu khoa học và các công cụ đánh giá chất lượng nghiên cứu khoa học phù hợp với điều kiện Việt Nam về khoa học sức khoẻ (nghiên cứu lâm sàng, Y tế công cộng và Dược)
3. Thử nghiệm về mức độ chấp nhận và tính khả thi của quy trình và công cụ đánh giá chất lượng nghiên cứu khoa học Y học để đề xuất quy trình chính thức.

Các sản phẩm tạo ra:
Nhóm nghiên cứu đã đảm bảo thực hiện có chất lượng và đúng tiến độ các
sản phẩm đã đề xuất dự kiến trong đề cương bao gồm:

- Báo cáo tổng quan tài liệu
- Báo cáo khoa học về thực trạng chất lượng NCKH trong lĩnh vực sức khỏe và một số yếu tố ảnh hưởng
- Xây dựng qui trình quản lý chất lượng NCKH và 7 bộ công cụ đánh giá chất lượng NCKH trong lĩnh vực lâm sàng, YTCC và Dược
- Báo cáo đánh giá tính phù hợp/khả thi của việc áp dụng qui trình và bộ công cụ mới xây dựng
- Bài báo đăng tạp chí trong nước: 03 bài
- Hướng dẫn 1 NCS hoàn thành việc bảo vệ đề cương luận án Tiến sỹ
Ngoài ra, nhóm nghiên cứu đã thực hiện thêm các sản phẩm bao gồm:
- Thiết lập được một mạng lưới các nghiên cứu viên tại các cơ sở tham gia nghiên cứu sẵn sàng áp dụng các bộ công cụ quốc tê chuẩn hóa trong nghiên cứu
- Thành lập được diễn đàn kỹ thuật trao đổi thảo luận giữa các nghiên cứu viên khi gặp khó khăn trong quá trình sử dụng các bộ công cụ mới
- Cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật để các nghiên cứu viên trong việc sử dụng các bộ công cụ mới