1. Mục tiêu
- Chia sẻ kết quả nghiên cứu của cán bộ giảng viên, nghiên cứu viên nhà trường.
- Tạo cơ hội để cán bộ giảng viên, nghiên cứu viên, học viên và sinh viên trong trường giao lưu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm nghiên cứu khoa học.
2. Thời gian và địa điểm
- Dự kiến thời gian tổ chức: 03/7/2019
- Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Y tế công cộng

Chương trình dự kiến: tại đây