Hội đồng dự kiến thành lập với 9 thành viên là GS/PGS có nhiều kinh nghiệm, và uy tín trong lĩnh vực Y tế công cộng
1. GS.TS. Trương Việt Dũng - Chuyên gia
2. GS.TS. Phùng Đắc Cam - Chuyên gia
3. GS.TS. Phan Văn Tường - Trường ĐHYTCC
4. PGS.TS. Nguyễn Thanh Hương - Trường ĐHYTCC
5. PGS.TS. Vũ Thị Hoàng lan- Trường ĐHYTCC
6. PGS.TS. Phạm Việt Cường - Trường ĐHYTCC
7. PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà - Trường ĐHYTCC
8. PGS.TS. Nguyễn Thúy Quỳnh - Trường ĐHYTCC
9. PGS.TS. Phạm Trí Dũng - Trường ĐHYTCC