Phòng QLKHCN xin thông báo tới các thầy cô Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2019 của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
Các thầy cô nghiên cứu tiêu chuẩn chung và riêng cho từng chức danh, nếu thầy cô đủ điều kiện và có nhu cầu xét công nhận,  xin đăng ký với Phòng muộn nhất vào ngày 3/5/2019.
Quyết định 37/2018/QĐ- TTg về quy định tiêu chuẩn chức danh GS/PGS để các thầy cô tham khảo tại đây