Chủ đề: Liên quan đến sức khỏe và phát triển (Ưu tiên nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích gộp và tổng quan hệ thống)
 
smileyĐỐI TƯỢNG
►Nhóm 1: Cán bộ, giảng viên
    Ưu tiên: Giảng viên trẻ, giảng viên có xuất bản quốc tế
    Cán bộ của đơn vị không hoàn thành đề tài, chậm tiến độ, thiếu sản phẩm không được xem xét
►Nhóm 2: Học viên, sinh viên CNCQ năm 3 trở lên
 

ĐĂNG KÝ

 Nộp 01 bản đăng ký tại phòng QLKHCN và qua email nckh@huph.edu.vn    Form đăng kí: tại đây

THỜI GIAN 

25/3: Nộp ý tưởng

30/3: Thông báo ý tưởng được duyệt

20/4: Nộp đề cương

28/4: Hội đồng xét duyệt đề cương

15/5: Nộp đề cương chỉnh sửa

20/5: Phê duyệt đề cương

1/6: Triển khai nghiên cứu

30/10: Nộp báo cáo nghiên cứu

15/11: Hội đồng nghiệm thu

30/11: Xác nhận hoàn thành đề tài.

mailTÀI TRỢ:

Nhóm 1: 25,000,000đ/đề tài

Nhóm 2: 10,000,000đ/đề tài