1 Quan điểm của cha mẹ có con dưới 6 tuổi về việc cho con sử dụng điện thoại thông minh ở quận Cầu Giấy, Hà Nội năm 2018. 1. Mô tả quan điểm của cha mẹ có con dưới 6 tuổi về việc cho consử dụng điện thoại thông minh ở quận Cầu Giấy năm 2018.
2. Phân tích các yếu tố tác động đến quan điểm của cha mẹ có con dưới 6 tuổi về việc cho con sử dụng điện thoại thông minh ở quận Cầu Giấy năm 2018.
 Vũ Hồng Ngọc
 
SVCNCQK14C
2 Mô tả thực trạng đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và một số yếu tố liên quan đến việc thực hành đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn của sinh viên một số Trường Đại học thuộc Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, năm 2018 3.1. Mô tả thực trạng đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn của sinh viên một số trường Đại học  thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội năm 2018.
3.2. Xác định một số yếu tố liên quan đến việc thực hành đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn của sinh viên một số trường Đại học thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội năm 2018.
Lê Nguyễn Hà Trang SVCNCQ K14
3 Thực trạng hoạt động công tác xã hội đối với bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp và một số yếu tố ảnh hưởng năm 2018 1. Mô tả hoạt động công tác xã hội đối với bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp.
2. Mô tả một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động công tác xã hội đối với bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp.
Phạm Thị Dung  CTXHK1
4 Thực trạng quản lý thời gian của sinh viên trường Đại học Y tế Công cộng, Đại học Mỏ - Địa chất và Học viện Tài chính năm 2018 và một số yếu tố liên quan 1. Mô tảthực trạng quản lý thời gian của sinh viên trường Đại học Y tế Công cộng, Đại học Mỏ - Địa chất và Học viện Tài chính năm 2018.
2. Phân tích các yếu tố liên quan đến quản lý thời gian của sinh viên trường Đại học Y tế Công cộng, Đại học Mỏ - Địa chất và Học viện Tài chính năm 2018.
Vũ Gia Linh K14
5  Quan điểm quan hệ tình dục trước hôn nhân của sinh viên trường Đại học Y tế công cộng năm 2018 và một số yếu tố ảnh hưởng đến hành vi 1. Tìm hiểu quan điểm quan hệ tình dục trước hôn nhân của sinh viên trường Đại học Y Tế Công Cộng năm 2017.
2. Tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến hành vi quan hệ tình dục trước hôn nhân của sinh viên trường Đại học Y Tế Công Cộng năm 2017
 Phạm Thị Thu Hà K14C
6 Đánh giá khả năng tiếp cận của sinh viên với các hoạt động hỗ trợ học tập của trường Đại học Y tế Công cộng năm 2018 Mục tiêu 1: Mô tả thực trạngcác hoạt động hỗ trợ học tập của trường Đại học Y tế Công cộng năm 2018.
Mục tiêu 2: Phân tích khả năng tiếp cận của sinh viên với các hoạt động hỗ trợ học tập của trường Đại học Y tế Công cộng năm 2018.
Lưu Tiến Kiên SVCNCQ K14
7 Đặc điểm sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử và một số yếu tố liên quan trong nhóm thanh niên sử dụng thuốc lá điện tử Hà Nội năm 2018 3.1. Mục tiêu 1: Mô tả đặc điểm về sử dụng thuốc lá điện tử trong nhóm thanh niên sử dụng thuốc lá điện tử tại Hà Nội năm 2018
3.2. Mục tiêu 2: Mô tả đặc điểm về sử dụng thuốc lá trong nhóm thanh niên sử dụng thuốc lá điện tử tại Hà Nội năm 2018
3.3. Mục tiêu 2: Xác định các đặc điểm khác biệt giữa nhóm bỏ thuốc lá/không bỏ thuốc lá trong nhóm sử dụng thuốc lá điện tử
Lê Thu Giang SVCNCQ K14