Cuốn tài liệu: KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ CƠ BẢN SỬ DỤNG TRONG CÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SỨC KHỎE ĐỊNH LƯỢNG được biên soạn và thống nhất bởi nhóm Giảng viên, nghiên cứu viên của một số cơ sở đào tạo Y dược và một số cơ quan nghiên cứu tại Việt Nam, cũng như ở nước ngoài

Cuốn tài liệu được biên soạn nhằm mục tiêu hỗ trợ các nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên và sinh viên trong việc tra cứu ý nghĩa của các khái niệm và thuật ngữ thường dùng trong NCKH sức khỏe định lượng; Qua đó, thống nhất về cách hiểu và cách sử dụng các khái niệm và thuật ngữ này, hướng tới việc chuẩn hóa về PPNCKH sức khỏe tại Việt Nam

Thầy cô, anh chị và các bạn có thể tham khảo và chia sẻ cuốn tài liệu đến rộng rãi đồng nghiệp, đối tác...của mình tại đây