Ngày 29/1/2018, Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở :

Quan điểm của các bên liên quan về kết hợp bằng chứng trong quá trình chính sách bệnh không lây nhiễm và các yếu tố ảnh hưởng tại Việt Nam.

  •  Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Quỳnh Anh
  • Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Y tế công cộng
  • Thời gian thực hiện: 6/2017-01/2018
  • Đề tài được Hội đồng Khoa học và Công nghệ xếp loại Khá
  • Tóm tắt kết quả nổi bật của đề tài tại đây: tóm tắt tiếng anh & tóm tắt tiếng việt