PGS. TS. Trần Thị Tuyết Hạnh

 • Job
  Trường Phòng
 • Specialized
 • Experience
 • Thư điện tử

 PGS.TS. Trần Thị Tuyết Hạnh

 Trưởng phòng 

 

 • Phó giáo sư, Tiến sỹ Sức khoẻ môi trường, Đại học Kỹ Thuật Queensland – QUT, Australia.

 • Thạc sỹ Y tế công cộng, Đại học Queensland- UQ, Australia.

 • Cử nhân Sức khoẻ môi trường, Đại học Flinders, Australia

 •  

Phụ trách:

 • Trực tiếp quản lý phòng Quản lý KH&CN và phụ trách chung: xây dựng kế hoạch KHCN, quản lý giám sát quy trình KHCN, quản lý Grant Office, quản lý và hỗ trợ các đề tài/dự án hợp tác quốc tế. Thực hiện các công tác khác theo phân công của Ban giám hiệu nhà trường.

 • Ngoài ra, PGS. TS. Trần Thị Tuyết Hạnh tham gia các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực Sức khoẻ môi trường, Y tế công cộng của Khoa Sức khoẻ môi trường và Nghề nghiệp

Email: tth2@huph.edu.vn

Điện thoại: 024.62662386