Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước gửi công văn số 37/TB-HĐCDGSNN ngày 4/7/2017 về việc Xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 đến các thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và các cơ sở giáo dục đại học, kèm theo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017.
 
Một số mốc thời gian quan trọng:
- Ngày 31/7: Hạn cuối ghi tên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt năm 2017 tại cơ sở giáo dục đại học
- Ngày 10/8: Hạn cuối các cơ sở giáo dục đại học gửi Văn phòng HĐCNGSNN
- Ngày 25/9: Hạn cuối ứng viên nộp bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS về Văn phòng HĐCDGSNN
- Ngày 5/11: Hạn cuối ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐCDGSCS
 
Chi tiết xem tại File đính kèm: