Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN là 2 giải thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng cho các tác giả có công trình KH&CN tiêu biểu, có giá trị cao về KH&CN, mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội, có ảnh hưởng sâu rộng, lâu dài trong đời sống; là kết quả của sự dày công nghiên cứu, cống hiến trí tuệ và tài năng của các nhà khoa học phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Phòng xin thông báo tới các thầy cô thông tin điều kiện tiêu chuẩn cũng như các biểu mẫu đăng ký xét tặng giải thưởng.
Các thầy cô đối chiếu tiêu chuẩn với các nghiên cứu của cá nhân, đơn vị, nếu thấy phù hợp thì chuẩn bị hồ sơ và đăng ký với Phòng.
Thời hạn đăng ký và nộp hồ sơ là 30/11/2015 để Phòng tập hợp và tổ chức xét duyệt cấp cơ sở trước khi gửi lên Bộ.
 
Phòng NCKH