BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

                             Số: 1068   /TB- NCKH                                          Hà Nội, ngày 22   tháng 9  năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc đề xuất ý tưởng nghiên cứu,

áp dụng quy đổi giờ NCKH - giờ giảng và  trình bày sinh hoạt khoa học định kỳ

 

Với mục tiêu tạo cơ hội cho các cán bộ giảng viên nhà trường hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học cũng như khuyến khích cán bộ giảng viên thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học có chất lượng, phù hợp hơn với yêu cầu của thực tiễn.

 Căn cứ vào biên bản cuộc họp giữa Hiệu trưởng và các Trưởng đơn vị, khoa, phòng vào ngày 14/9/2015 về việc phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường.

Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học xin thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên trong trường các nội dung sau:

  1. Việc tuyển chọn và xét duyệt các đề xuất ý tưởng nghiên cứu sẽ được thực hiện liên tục, vào bất kỳ thời điểm nào mà khộng giới hạn về thời gian.

Các đề xuất ý tưởng nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên phải được xem xét trước tại khoa/đơn vị. Phòng QL NCKH nhận đề xuất ý tưởng tổng hợp theo khoa/đơn vị vào tuần đầu tiên của mỗi tháng,

Các ý tưởng đề xuất phải: làm nổi bật được tính mới- tính sáng tạo của đề tài, có áp dụng công nghệ và có sản phẩm, địa chỉ ứng dụng cụ thể rõ ràng.

Đối với các đề xuất ý tưởng đề tài NCKH tài trợ của AP năm 2015-2016, để đảm bảo tiến độ của dự án, Phòng QL NCKH sẽ tiếp tục nhận các ý tưởng của cán bộ giảng viên đến 25/10/2015.

  1. Thực hiện quy đổi giờ giảng và giờ nghiên cứu khoa học đối với các giảng viên không đủ giờ, theo tỷ lệ:

                                          3 giờ giảng= 1 giờ NCKH

Việc quy đổi chỉ được áp dụng để cán bộ đủ giờ và hoàn thành nhiệm vụ, không áp dụng quy đổi để chi trả tăng thêm.

Việc quy đổi được áp dụng ngay cho kết quả của năm học 2014-2015.

  1. Vào buổi sinh hoạt khoa học định kỳ trong tháng cuối cùng của mỗi quý, các phòng sẽ lần lượt trình bày các quy định, quy trình của phòng mình một cách tóm tắt và rõ ràng nhất cho cán bộ, giảng viên trong trường. Lịch trình bày của các đơn vị tđược gửi kèm thông báo này.

 

                                                                                             TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                         TRƯỞNG PHÒNG QL NCKH

                                                                                                            (đã ký)

                                                                                                  Nguyễn Thúy Quỳnh