Quacquarelli Symonds (QS) là Công ty Anh quốc chuyên nghiên cứu về Giáo dục thế giới do Nunzio Quacquarelli  thành lập năm 1990. 

Từ 2004 đến 2009, QS hợp tác với Times Higher Education (THE) hàng năm phát hành bảng xếp hạng các trường đại học thế giới đồng thời  là nhà cung cấp cơ sở dữ liệu để xếp hạng.  

Năm 2010, sau khi  phát hành kết quả xếp hạng các trường đại học thể giới năm 2009,  QS công bố  kết quả xếp hạng các trường đại học thế giới hàng năm riêng của mình mang tên The QS World University Rankings

Từ năm 2009, bên cạnh việc phát hành The QS World University Rankings, QS hợp tác với tạp chí The Chosun Ilbo,  Hàn quốc, xếp hạng  các trường  đại học ở Châu Á và đưa ra bảng Danh sách các trường đại học hàng đầu dựa vào 9 tiêu chí (indicators) sau đây:

TT

Tiêu chí- tiêu chuẩn

Trọng số (%)

1

Danh tiếng  về  học thuật, về đào tạo  - Academic reputation

30

2

Danh tiếng về người được tuyển dụng (sinh viên tốt nghiệp được tuyển dụng) - Employer reputation

10

3

Tỉ lệ giảng viên/ sinh viên - Faculty: student ratio

20

4

Hệ số trích dẫn/ bài báo khoa học - Citations  per paper

15

5

Số bài báo khoa học/giảng viên- Papers  per  faculty

15

6-7

Tỉ lệ giảng viên quốc tế - Proportion of international faculty

Tỉ lệ sinh viên quốc tế - Proportion of international students

2,5

2,5

8-9

Tỉ lệ sinh viên trao đổi trong nước - Proportion of inbound
                                                                   exchange students;

Tỉ lệ sinh viên trao đổi ngoài nước - Proportion of outbound
                                                                    exchange students

2,5

 

2,5

       Từ năm 2009, bên cạnh việc phát hành The QS World University Rankings, QS hợp tác với tạp chí The Chosun Ilbo,  Hàn quốc, xếp hạng  các trường  đại học ở Châu Á và đưa ra bảng Danh sách các trường đại học hàng đầu dựa vào 9 tiêu chí (indicators) sau đây:

Căn cứ vào các tiêu chuẩn nêu trên, QS đã xếp hạng và công bố danh sách 300 trường Đại học hang đầu ở Châu Á trong bảng dưới đây:

Trong bảng xếp hạng có 702 trường đại học Châu Á năm 2010, Việt Nam có 5 trường, trong đó Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. HCM, Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế, Đại học Cần Thơ được xếp thứ hạng 201 trong nhóm trường từ 351 đến 400 (Nguồn:http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2010

Vị trí các trường Đại học Việt Nam trong bảng xếp hạng 300 trường Đại học hàng đầu Châu Á  của QS qua các năm từ 2013 đến 2015 như sau:

Năm

Số trường

Tên trường

Thứ hạng

2013

01

Đại học Quốc gia Hà Nội

201-250

2014

03

Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Quốc gia TP. HCM

TrườngĐại học Bách khoa Hà Nội

161-170

191-200

251-300

2015

02

Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Quốc gia TP. HCM

151-200

201-300

 

Nguồn:(http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2013; 2014; 2015