Cấp quản lý:

Chủ nhiệm để tài: 

Đơn vị chủ trì:

Lĩnh vực nghiên cứu:

Trạng thái: 
Kết thúc
Thành viên: 
Ngày bắt đầu: 
Tháng 1, 2008
Ngày kết thúc: 
Tháng 12, 2008