Cấp quản lý:

Chủ nhiệm để tài: 

Đơn vị chủ trì:

Lĩnh vực nghiên cứu:

Trạng thái: 
Kết thúc

Từ khóa:

Ngày bắt đầu: 
Tháng 1, 2007
Ngày kết thúc: 
Tháng 5, 2008