Ảnh

Họ tên, chức trách nhiệm vụ chính

Liên hệ

 

Nguyễn Thúy Quỳnh

(Trưởng phòng)

PGS. TS. Y tế công cộng

Quản lý phòng và phụ trách chung. Đặc biệt  phụ trách việc xây dựng kế hoạch KHCN, quản lý giám sát quy trình KHCN, nâng cao năng lực NCKH, chủ trì các nghiên cứu đánh giá chất lượng NCKH. Ngoài ra, PGS.TS. Quỳnh đồng thời là Trưởng Bộ môn Sức khỏe an toàn nghề nghiệp.

Email: ntq@huph.edu.vn

Điện thoại: 024.62662386

Nguyễn Thị Minh Thành

(Chuyên viên)

ThS. Xã hội học

Phụ trách:

  • Quản lý nhiệm vụ NCKH các cấp
  • Thư ký Hội đồng chức danh
  • Quản lý kho dữ liệu Y tế công cộng
  • Quản lý cơ sở dữ liệu QL NCKH trực tuyến
  • Hỗ trợ đấu thầu các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học trong nước

Email: ntmt1@huph.edu.vn

Điện thoại: 024.62662386